Nemzedéknyi idő az imaházban

A református imaház huszonöt éves fennállásáért és az elmúlt évben megvalósult energetikai felújításáért adtak hálát Táborfalván.

A budapesti agglomeráció déli határtelepülésének református imaházát 1997-ben szentelték fel, a mintegy negyven férőhelyes épület – az örkényi református templom mellett – az örkényi református gyülekezet másik szent hajléka. Október 30-án a kicsiny imaház zsúfolásig megtelt a hálaadó ünnepségre érkező gyülekezeti tagokkal, egyházi és világi elöljárókkal.

Féltő szeretettel
A település, ahol nem épül szent hajlék Istennek, lelkileg kiüresedik. Az embereknek mondhatatlan nagy szüksége van arra a helyre, ahol Isten szentsége lakik, ahol békességben és szeretetben lehetnek együtt – fogalmazott igehirdetésében Takaró András délpesti esperes, püspöki főtanácsos a 69. zsoltár alapján.

„Nagy ajándék, hogy ebben a szent hajlékban csendesedhetünk el, hogy idehozhatjuk kérdéseinket és válaszokat is kaphatunk rájuk. Templomok nélkül, lelki értelemben az egész világ összeomlik, jól tudta ezt maga Jézus is, akinek a templomba járás nem szokása, hanem életformája volt. Tudjuk, Isten nem lakik kézzel készített templomokban, de az Úr minden templomban, így a táborfalvi reformátusban is otthon van.”

Ez az a hely, ahol keresztelést, esküvőt, konfirmációt ünnepelhetünk, ahol úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Azért épülnek templomok, hogy Isten hol bátorító, hol megfeddő szavát hallgassuk, hogy az életünkben a sírás után vigaszt találjunk – fejtegette az esperes. „Féltő szeretettel szeressétek ezt a hajlékot, úgy, ahogy Jézus is szereti, legyetek hűségesek hozzá és a gyülekezetetekhez. Adja Isten, hogy a külső megújulás elhozza majd a belsőt is itt, Táborfalván.”

Aki a hitre épít, a jövőt építi
Az igehirdetés után Szemők Andrea örkényi lelkipásztor, aki a táborfalvi református közösséget is vezeti, köszöntötte a megjelenteket, majd Anka Péter kántor vezetésével a hittanosok és zeneiskolások szolgáltak énekekkel.

„Rajtunk múlik, hogyan éljük meg örömeinket és nehézségeinket, ahogy az is, hogyan élünk a kisebb és nagyobb közösségeinkben. Azt remélem, hogy a táborfalviak is egymást tisztelve és szeretve, békességben élnek.

Társadalmunkat akkor tudjuk igazán szolgálni, ha arra a hitre építünk, amely mindig is megtartotta országunkat a nagy nehézségek ellenében. Bízom abban, hogy a helyi református közösség az imaház-felújítással az ország és a saját jövőjét is építi” – fogalmazott köszöntőjében Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő.

Helyi és országos szintű vezetők jönnek és mennek, egyetlen személy van, aki soha, semmilyen körülmények között nem engedi el a kezünket, ez a személy Isten – vallotta meg Nagy Andrásné polgármester köszöntőjében. „Ha ezzel a hittel és alázattal élünk, akkor értelmet nyerhet a mondat: Isten mindannyiunk fölött van.”

A megjelenteket Rácz Judit, a Felső-Homokhátsági Leader Csoport vezetője és Szabó Imréné gyülekezeti főgondok is köszöntötte. Borsi Mária könyvtáros és helytörténet-kutató ismertette a táborfalvi református gyülekezet és imaház történetét, majd Tóth Levente helyettes főgondnok részletesen is beszámolt az energetikai felújításról.

A hálaadó istentisztelet végén Borsi Mária és Tóth Levente átadta a gyülekezet ajándékait a felújításban szerepet vállalóknak, majd Szemők Andrea lelkipásztor szeretetvendégségre hívta meg az egybegyűltetek.

Kicsiny közösségek a megyehatáron
Az épület alapkövét 1995-ben helyezték el, a felszentelésre 1997 augusztusában került sor. Az építkezést a Délpesti Református Egyházmegye, Táborfalva önkormányzata, a pasaréti református gyülekezet és a holland testvérgyülekezet is támogatta, ahogy a gyülekezeti tagok is komoly anyagi áldozatot hoztak imaházukért.

Ahogy erről Tóth Levente beszámolt, a negyedszáz éves épület hiányosságai már évekkel ezelőtt megmutatkoztak, de a gyülekezet önerőből nem tudta volna állni a felújítás költségeit. A közösség vezetősége 2018-ban nyújtotta be pályázatát a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, a pályázatból nyert összeget később a Délpesti Református Egyházmegye kiegészítette. Így valósult meg az imaház teljes homlokzati szigetelése és a nyílászárók teljes cseréje, valamint kialakításra került egy teakonyha és egy vizesblokk is. A belső tér új festést kapott és a bejárati ajtót kiszélesítették.

A Pest és Bács-Kiskun megye határánál fekvő Táborfalva Örkény községből vált ki. Az Örkényi Református Missziói Egyházközség négy, római katolikus többségű település – Hernád, Örkény, Pusztavacs és Táborfalva – reformátusait gyűjti egybe, akik az örkényi templomban és a táborfalvi imaházban gyűlnek össze vasárnaponként – tudtuk meg Szemők Andreától.

A négy településen összesen több mint 200 egyházfenntartót tartanak számon, a közös presbitériumban Tóth Levente képviseli a táborfalviakat. Az imaház ad otthont a havi rendszerességű bibliakörnek és férfikörnek, utóbbi a négy említett községen túl más településekről is vonzza az érdeklődőket. A felújítás során létrejött teakonyhát és vizesblokkot többek között azért alakították ki, mert a közösség a jövőben nyári hittanos és családos táborokat kíván szervezni a fiatalabb korosztály megszólítása végett.

Képek: Nitta Portré Fotóstúdió

Táborfalvi imaház