Együtt a szőlőfürtökért

Szűk tíz esztendő után új épületbe költözhetett az erdőkertesi Szőlőfürt Református Óvoda. A reformátusok missziós és közösségépítési eszközként tekintenek intézményükre, mely a gyorsan növekvő Pest megyei település büszkesége.

Felszentelő és hálaadó istentiszteletre gyűltek össze Erdőkertes modern templomában a református gyülekezet tagjai, az óvoda munkatársai, a térség lelkipásztorai és a meghívott egyházi és világi vezetők december 10-én, szombaton. Az ünnepi istentisztelet a gyülekezet, az óvodai munkatársak és az óvodások közös énekes-hangszeres szolgálatával kezdődött.

Gyümölcs a szőlőtőkén
A szőlőfürt gyönyörűen kifejezi teremtettségünk, megváltásunk és megtartatásunk lényegét: ahogy  a fürt sok-sok szőlőszemből tevődik össze, úgy a keresztyén élet is nagy hangsúlyt helyez az együtt szóra. Ez az együtt jelenik meg a teremtésben, hiszen – ahogy ezt egy óvodás gyermek megfogalmazta – Isten azért teremtette az embert, hogy az játszótársává váljon. A tőke és a fürt egyúttal az általunk nevelt és gondozott gyermekek közösségét is kifejezi – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Galatákhoz írt levél 5. részének 22-26. versei alapján.

„A Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,  szelídség, önmegtartóztatás – ezeket  együtt Krisztus életében látjuk megvalósulni, és ő az, aki ezt a gyümölcsöt felkínálja nekünk. Építhetünk modern és szép épületet, de az óvoda igazi vonzereje a keresztyén életet élő közösségben van. Öröm látni, hogy Erdőkertesen már gyümölcs terem a szőlőtőkén, hogy az óvoda ennek jele, kívánom, hogy ez a lelki növekedés és gyarapodás megmaradjon.”

Az igehirdetés után Nyilas Zoltán északpesti esperes imádságot mondott és megnyitotta a nyilvános presbiteri gyűlést. Nagy Imre gyülekezeti tag köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Gergely Ferenc Barnabás erdőkertesi lelkipásztor beszélt az óvoda új épületének létrejöttéről.

Isten házaként
„Nem épületeket látunk az óvodában, hanem lehetőségeket, nem óvodát, hanem gyermekeket és családokat, akik a helyüket keresik a világban. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja – döbbent rá Jákób a szent helyre, amelyen aludt. A mi küldetésünk, hogy Isten szeretetét megéljük és továbbadjuk, ezt templom és óvoda nélkül is megtehetjük, de amikor Isten kapukat nyit, akkor be kell mennünk azokon. Az óvodára mint Isten házára és a menny kapujára tekintünk, az elmúlt tíz esztendőben is így tettünk. Azért imádkozunk, hogy az új épület is Isten házává váljon, ahol családjaink mélyebben megismerhetik a Teremtőt, egymást és a közösségünket is” – fogalmazott a lelkész.

Az ünnepség az erdőkertesi református templomtól mintegy fél kilométerre, a Szőlőfürt Református Óvoda új épületének tornatermében folytatódott, ahol Nyilas Zoltán mondott felszentelő imádságot. Az épületre, az intézmény munkatársaira, a családokra és az erdőkertesi gyülekezetre a jelen lévő palástos lelkipásztorok mondtak áldást, majd Balog Zoltán püspök, Nyilas Zoltán esperes, Pásztor Edina államtitkársági főosztályvezető, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Pásztor László polgármester és Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor közösen vágta át a nemzeti színű szalagot az épület jelképes átadásaként.

Jó kezekben
Az óvodások műsorát a köszöntések követték. Pásztor Edina, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője Fürjes Zoltán helyettes államtitkár nevében köszöntötte a megjelenteket.

„Az erdőkertesi gyülekezet hosszú évtizedeket vár templomára, és most óvodájának új épületében lehetünk együtt, mondhatjuk, amilyen hosszú volt a várakozás az előbbire, olyan gyorsan épülhetett fel ez utóbbi. Gyermekeinkre gyümölcsökként és ajándékként tekinthetünk, akiket gondozni és őrizni kell, ha így teszünk, akkor sáfárkodásunk súlyát és felelősségét is érezhetjük. Biztosan tudjuk, hogy ha egyházainkra – jelesül a reformátusokra – bízzuk gyermekeinket, betegeinket, elesetteinket, akkor jó kezekbe adjuk őket. Abban is biztosak lehetünk, hogy Isten áldása kíséri majd az óvodai alkalmazottak és a gondozott gyermekek életét is.”

Bármekkora erő és önfeláldozás felépíteni egy épületet, az mégsem több, mint kő, homok, malter és tégla. Bár a jó körülmények fontosak, egy óvoda igazi vonzerejét a gyermekek és gondozóik mutatják meg igazán – fogalmazott köszöntőjében Tuzson Bence országgyűlési képviselő.

„Ők töltik meg élettel ezt az intézményt, és a szülők azt is tudhatják, gyermekük értéket kap a református óvodában. Ez az érték erős alap, amelyre egész életünket építhetjük, és ez az érték irányt is mutat, ha nem tudjuk az utat. Kívánom, hogy az erdőkertesiek éljenek az óvoda nyújtotta lehetőségekkel, és hogy az idejáró gyermekek megismerjék Isten közelségét.”

„Ajándékként tekintek az elmúlt bő két évtizedre, mialatt láthattam az Erdőkertesi Református Egyházközség megerősödését, szép emlékként tekintek a 2003-as templomalapkő-letételre, a harangszentelésre, a lelkipásztorral végzett közös munkára.

Büszkeséggel tölt el bennünket az óvoda új épülete és az óvodások szép száma, a gyermekek, akik elmondhatják, jó itt lenniük. Köszönöm a szülők és a családok támogatását és a lelkész házaspár közöttünk végzett szolgálatát is” – köszöntötte a megjelenteket Pásztor László polgármester.

Az ünnepség végén név szerint is megköszönték az épület létrejöttében szerepet vállalók munkáját, a hálaadó, felszentelő ünnepség az ajándékok átadásával és az óvoda folyosóján megtartott szeretetvendégséggel zárult. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével P. Tóth Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye főgondnoka és Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke. A hálaadó istentisztelet adományát a Kárpátalján található tiszasalamoni testvérgyülekezetnek ajánlották fel.

Áldott úton
Az óvoda a 2013-ban kapott önkormányzati épületben működött, majd az Országos Óvodaprogramon keresztül, mintegy 760 millió forintos támogatásból kaphatott új épületet, amelybe 2022 októberében költözött. Amint azt Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztortól megtudtuk, az intézmény híre már az elindulásakor is jó volt, nem véletlen, hogy az elmúlt tíz évben háromszorossá vált a túljelentkezés. Az Erdőkertessel összeépült Veresegyházon háromszáz főt befogadó önkormányzati óvoda is működik, az ide költöző családok közül azonban többen is református iskolába szeretnék beíratni gyermekeiket, az evangéliumi lelkületű református óvodára ezért jó kiindulási alapként tekintenek.

„Amikor a polgármester 2012-ben a legelső megbeszélésünkön részt vett, az egyik félelmetes igét olvastuk: Jöjj – ezt a vízen álló Jézus mondja Péternek, aki a csónakban van. Ez az ige bátorítás volt számunkra, de még nem tudtuk, valójában milyen félelmetes lesz az út, amire ráléptünk. Isten megáldotta ezt az utat, egy nap Ézsaiás könyvében olvastuk, „tóvá lesz a délibáb”, és ekkorra már megértettük, az új épület felépül” – fogalmazott a lelkész.

Az óvodai misszió gyümölcse
A száz gyermeket négy csoportban foglalkoztató intézményre a gyülekezet missziós és közösségépítési eszközként tekint, egyes szülők az óvodán keresztül ismerték meg az erdőkertesi gyülekezetet. Közöttük vannak, akiknek református kötődése bizonytalan volt, de az óvodán keresztül megerősödtek identitásukban. A szülőktől azt kérik, hogy havonta legalább egyszer jöjjenek el az istentiszteletre, de közülük többen baba-mama körre és más csoportfoglalkozásra is járnak. A lelkész felesége havonta tart lelki alkalmakat a szülői csoportoknak. Egyes édesanyák felajánlották, hogy rendszeresen takarítják a templomot, mások Keresztkérdések hitmélyítő sorozatra jelentkeztek. A gyülekezet látja és tapasztalja az óvodai misszió gyümölcseit.

Ahogy ezt a lelkész kifejtette, az épület homlokzata is missziós lehetőség, a bejáratnál ez az ige olvasható az 59. zsoltárból: „Szeretetével jön felém Istenem.” Ennek üzenete jól kifejezi református hitünket is, nem mi keressük Istent, hanem a Jó Pásztor keresi az elveszetteket.

Képek: Jelli Márk/ reformatus.hu

Erdőkertesi óvodaátadó