A misszió tüzével Solymáron

Kettős ünnepre gyűltek össze a solymári református templomban, a külső és belső felújítás mellett az új lelkipásztort is beiktatták. Dani Eszter, bár rendkívül gazdag szolgálati utat tudhat maga mögött, most először lett beiktatott gyülekezetvezető lelkész.

Megújult, modern és letisztult templombelső fogadta a meghívott egyházi és világi elöljárókat, vendégeket, a térségben szolgáló és messzi tájakról érkező lelkipásztorokat december 3-án. Dani Eszter 2020 novembere óta szolgál az észak-budapesti agglomerációs nagyközségben, beiktatására a pandémia és a templomfelújítás miatt 2022 adventjében került sor.

A te akaratod
Isten akarata az ember gyógyulása, amely a lélek és a test egységében történik, és amelyhez nélkülözhetetlen az Istenbe vetett teljes bizalom és hit. Ha akarod, megtisztíthatsz – emberként, lelkipásztorként ezzel a hittel és alázattal szeretnénk gyógyulni és gyógyítani – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Lukács evangéliuma 5. részének 12-16. versei alapján.

„Amikor a saját, a mások és Isten akarata közül ez utóbbit keressük, akkor indulunk el a keresztyén élet útján. A Hold utcai gyülekezetben, Dani Eszterrel közösen szolgálva lett hangsúlyos igazán a Mi Atyánkban a te szócska, hiszen a te neved, a te országod, a te akaratod a lényeges. Ha erre figyelünk, akkor Isten a lelki pusztában és kősivatagban is megáldja a szolgálatot, a solymáriak új lelkésze többször is megtapasztalta ennek fontosságát szerteágazó missziója során. Örülök, hogy tudod, Eszter, mit jelent ebbe a lelki pusztába kimenni és keresni Isten akaratát és országát. Közösen tudjuk, hogy ebben az országban és ezen a településen is hiteles életekre és Isten gyógyító erejére van szükségünk.”

„Hirdesd az igét és az evangéliumot, szolgálj a sákramentumokkal, légy példája ennek a közösségnek és szeresd a rád bízott gyülekezetet!” – e szavakkal iktatta be Nyilas Zoltán északpesti esperes Dani Esztert az igehirdetés után. Az ünnepi istentisztelet a palástos lelkipásztorok áldásmondásaival, a gyülekezeti kórus szolgálatával és a felújításról szóló videó levetítésével folytatódott.

A solymári református gyülekezetben megvalósult felújítások 2021 tavaszán indultak el, az egyházközség összesen mintegy 130 millió forintos kormányzati és egyházi támogatásból, valamint közel 5 millió forintnyi gyülekezeti adományból újította fel 1987-ben épült templomát, rendezte templomkertjét és vásárolt parókiát, amelybe az új lelkipásztor 2023-ban költözhet. A projekt részeként újraszigetelték a külső falat, padlófűtést alakítottak ki és teljesen felújították a templombelsőt. A megújult istentiszteleti tér világosabb, színekben letisztultabb és harmonikusabb, technikailag és energetikailag korszerűbb lett, a felújítás, mint a lejátszott videóból kiderült, a közösségre is pozitív hatást gyakorolt.

Szükség van a hitvallókra
A támogatásoknak csak akkor van értelme, ha az adott projekt mögött élő közösség van, emberek, akik hozzájárulnak a helyi, közös ügyhöz. A solymári reformátusok a nehéz történelmi korszakokban is élni akartak, ez bátorítóan hat ránk, a mai kor emberére – köszöntötte a megjelenteket Soltész Miklós államtitkár nevében Fedor Tibor, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője.
„Keresztyén közösségeink reménnyel telve nézhetnek a jövőbe, élni és gyarapodni akarnak. Korunk szellemi zűrzavarában, a háború pusztításában nagy szükség van az egyént, közösséget, kultúrát és országot is építő keresztyén hitre. Isten áldását kérem a beiktatott lelkipásztor munkájára, hogy ebben az építésben tudjon helytállni.”

A legutóbbi népszámláláskor a solymáriak közel háromnegyede vallotta magát valamilyen keresztyén felekezet tagjának, a hit megvallására ma is szükség van – fogalmazott köszöntőjében Szente Kálmán polgármester. „Arra bátorítom ezt a közösséget, hogy bátran vallja meg hitét, és arra kérem, segítsen megtalálni a hittől elkallódókat. Ehhez a munkához kívánok sok erőt, a szolgálathoz pedig áldást.”

A gyors röptű kismadár
„Ahogy Pál apostol szeretethimnuszát olvastam, eszembe jutott a fiatal, göndör hajú lány, aki egyszer csak megjelent közöttünk és mindent felforgatott. Isten azért küldte el őt hozzánk, hogy megismerjük az emberben lakó és élő szeretetet, hogy megtapasztaljuk, mit jelent együtt sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel. Tudjuk, bár a háború miatt szükséget szenvedünk, Isten szeretete soha el nem múlik, ezzel az igével kérünk áldást a szolgálatodra” – ezt már Vaczkó László munkácsi főgondnok mondta köszöntőjében

„Köszönjük, hogy elhoztad közénk a missziót, nemcsak számomra, hanem sokak számára a cigánymisszió egyet jelent Dani Eszterrel. Bár fizikailag már nem vagy közöttünk, tudjuk, mindent megteszel, hogy ajtók és kapuk nyíljanak cigányok és magyarok között. Te mutattad meg nekünk, hogy Jézus Krisztusban egyek lehetünk, Isten áldjon és őrizzen meg téged új szolgálati helyeden” – kívánta Lakatos Krisztián a református cigánymisszió nevében.

„Esztert gyors röptű kismadárhoz tudom hasonlítani, aki hatalmas magasságokat és mélységeket járt be, és aki hamar továbbrepült egy-egy szolgálati helyről.

A madár életéhez nemcsak szabadsága, hanem fészke is hozzátartozik, Eszternek nem az egyes helyek, hanem Isten adott biztonságot. A te otthonod Jézus, fedezd fel, hogy ő röptödben is veled van, maradj meg az Istennel való közösségben. Kérem a solymári gyülekezetet is, hogy úgy szeresse Esztert, hogy a közös szolgálatból ne kalitkába zárás, hanem szárnyalás szülessen” – fogalmazott köszöntőjében Harmathy András szentendrei lelkipásztor a lelkészkollégák és barátok nevében.

Az állóvíz után
A nagy hagyományokkal nem bíró református közösség egészen más szolgálati terület, mint a Missziói Iroda vagy akár a Kárpátalján végzett szolgálat. Mégis, bár félve, de a solymári reformátusok meghívták Dani Esztert 2020 őszén, aki örömmel fogadta a meghívást – emlékezett vissza köszöntőjében Végh Attila Péter főgondnok.

„Eszter a solymári állóvizet is felkavarta, az elmúlt két évben megújult templomunk, fiatal családok váltak közösségünk tagjaivá, elindult a baba-mama kör, a hétközi bibliaóra, a Tanúim lesztek missziói tanítványképzés és az Alpha kurzus, nyári gyermektábort szerveztünk és gyülekezetünket már online is követhetik. Dicsőítő alkalmainkra más közösségekből is érkeznek, az országos diakóniai segítőakciókba is bekapcsolódtunk. Isten csodásan munkálkodik. Isten hozott, kedves Eszter!”

A beiktatott lelkipásztort Bodó Csaba, a Solymári Agapé Gyülekezet vezetője és Dauner Henrik is köszöntötte, aki Szemere János római katolikus plébános köszöntését olvasta fel. Az istentisztelet végén Dani Eszter válaszolt a köszöntésekre.

Rajtunk keresztül
„Beiktatásom különleges állomás az életemben, hiszen most szolgálhatok először mint beiktatott gyülekezetvezető lelkész. Visszatekintettem a már megtett utamra és hatalmas hála van a szívemben. Sokan vágyunk Isten szeretetére, de az, hogy szolgálatunk és gyülekezeteink élettel töltődnek meg, egyedül Istennek a kegyelme és az ő Szentlelkének a munkája.

Missziói elhívásomat még teológus koromban kaptam, azóta sok-sok év telt el. Köszönöm családtagjaim, barátaim, kollégáim, ismerőseim imádságait, Jézus mondja, ahogyan elküldött az Atya, én is elküldelek titeket, az imák és ez az ige ad erőt a misszióhoz ma is. Jézus visszajön, ameddig ez megtörténik, az emberek rajtunk keresztül tapasztalhatják meg az Atya szeretetét, erre a küldetésre hívom a solymári gyülekezet minden tagját.”

Dani Eszter 1968-ban született Debrecenben, ötgyermekes lelkészcsalád második gyermekeként. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségizett, 1988-ban kezdte meg teológiai tanulmányait. Társaival együtt 1989-ben indították el a Keresztény Ifjúsági Egyesület Mécses nevű csoportját, amely a fiatalok közötti misszió egyik fontos eszköze lett. 1993-ban kezdte meg szolgálatát Kárpátalján, ahol a kibontakozó és folyamatosan növekvő cigánymissziót segítette. 2002-ben Budapest-Gazdagrétre került, ahol éveken keresztül szervezte a református gyülekezetet, ezt a szolgálatát később Rákoskeresztúron is folytatta. A Református Zsinat Missziói Irodájának volt vezetője, jelenleg az MRE Missziói Szolgálatának főtanácsadója. Munkásságának köszönhetően indult el és teljesedett ki szervezeti formában a református cigánymisszió Magyarországon. 2015–2020 között a Budapest-Hold utcai református gyülekezetben szolgált, innen vezetett az útja Solymárra, ahol jelenleg gyülekezetvezető lelkész.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre került sor, amelynek az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A hálaadó, beiktató istentisztelet adományát a munkácsi református gyülekezetnek ajánlották fel.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével P. Tóth Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye főgondnoka, Bor Imre egyházkerületi presbiteri főjegyző, Fürjes Balázs államtitkár, Horváth István, az Aliansz Magyar Evangéliumi Szövetség főtitkára, Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának vezetője, a Solymáron működő intézmények vezetői, a Hold utcai, a rákoskeresztúri és a gazdagréti gyülekezet delegációi.

Képek: Barcsik Géza

Dani Eszter beiktatása Solymáron